Mittesteroidsete põletiku- ja valuvastaste ravimite kasutamine, ravimijääkide määramise võimalused toorpiimast, nende võimalik mõju bakterikultuuridele piimatoodete valmistamisel

Tegemist on projekti Toorpiima kvaliteedistandardi näitajate paketi väljatöötamine kõrgema lisandväärtusega toodete arendamiseks eraldiseisva osaga. Ta koosneb viiest eraldiseisvast uuringust. Sooviti analüüsida lõike, mis seni vähe käsitletud või teadaolev info napp. Iga alalõigus on pikem ülevaade lisatud failina. Lühikokkuvõtte leiate siit.

1. Toorpiimas mittesteroidsete põletiku- ja valuvastaste ravimite määramiseks kasutatavate metoodikate analüüs
Uuringu eesmärgiks oli teaduskirjanduse ja kommertsinformatsiooni põhjal anda ülevaade mittesteroidsete põletikuvastase ainete (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) jääkide määramise metoodikad ja määramise võimalused piimast.

2. Antibiootikumi- ja teiste ravimijääkide määramiseks mõeldud kiirtestide kasutamine Eesti piimatööstustes
Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada milliseid antibiootikumide ja/või teiste ravimjääkide määramise kiirteste kasutatakse Eesti suuremates piimatööstuses.

3. Mittesteroidsete põletiku- ja valuvastaste ravimite kasutamine piimaveistel

Uuringu eesmärgiks oli hinnata milliseid NSAID ́de toimeaineid ja millisel näidustusel Eesti piimaveisekarjades viimase 24 kuu jooksul on kasutatud.

4. Toorpiimas leiduvate mittesteroidsete põletiku- ja valuvastaste ravimite jääkide võimaliku mõju uuring piimatoodete valmistamisel kasutatavatele erinevatele bakterikultuuridele ja piimatoodete kvaliteedile

See informatsioon aitab paremini analüüsida nende toodete tootmisel esinevate probleemide põhjusi ning võtta tarvitusele meetmed nende probleemide ennetamiseks – üheks võimaluseks on nt. juustu tootmiseks kasutatava toorpiima täiendav analüüsimine NSAID ́de jääkide suhtes.

5. Piimatööstuses kasutatavate testide tundlikkuse määramine enamkasutatavate mittesteroidsete põletiku- ja valuvastaste ravimite jääkide suhtes toorpiimas
Eksperimentaaluuringu küsimuseks oli: Kas NSAID jäägid mõjutavad tavapäraselt piima analüüsimiseks kasutatavate testide tulemusi? Millised on NSAID ühendite kontsentratsioonid, millest alates on nende jäägid ravitud loomade piimas käesoleval hetkel piimatööstuses kasutuses olevate testidega tuvastatavad?

 

Innovatsioonitegevus viidi ellu Piimaklastri, Torrosen OÜ ja Eesti Maaülikooli ühistööna dr. Toonika Rinkeni ja dr. vet. Piret Kalmuse juhtimisel